علیرضا ظریف نیا (دبیر انجمن )

alirezazarifnia@in.iut.ac.ir

سپیده سادات مدینی

sepidehmadini8388@gmail.com

غزل کیانی

ghazalkiani6@gmail.com

ویدا محمدی

vidamod1377@gmail.com

حمیدرضا قدیری

hamidrezagh9978@gmail.com

مهدی رستمی جونقانی

mahdi.rostamimmr1377@gmail.com

سامان نقاش کرمانشاهی

saman.naghash.k@gmail.com