• دارای مدرک PMP از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) و مدرک PSM
  • دارای مدرک سرممیزی رسمی ISO9001 ثبت شده در IRCA انگلستان
  •  داری مدرک ممیزی داخلی ISO14001 از موسسه RWTUV
  •  دارای پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت ،معدن وتجارت در زمینه تخصصی سیستمهای مدیریت وبهبود کیفیت
  •  دارای پروانه تایید صلاحیت مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنی در زمینه آموزش ایمنی عمومی
  •  ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه براساس مدل PEM (و همکار آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران)
  •  عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
  •  عضو پیمانکاران فرعی  (SPX) اتاق بازرگانی و صنایع و معادن