مدرس دوره‌های بورس در کارگزاری آگاه تهران شعبه میدان سپاه، انجمن علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مجتمع فنی تهران، مجتمع فنی نوین پارسیان، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ویژه دانشجویان DBA و…