• کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران
  • مدیر Interface پروژه میدان نفتی منصوری
  • مهندس ارشد اجرا پروژه در طرح پترو پالایش دهلران
  • مهندس پروژه NGL3100
  • کارشناس ارشد دفتر مدیریت پروژه PMO
  • کارشناس ارشد اجرا در تهیه اسناد مناقصه Iran LNG
  • جانشین مدیر اجرا – ناحیه F فازهای پارس جنوبی